Algemene Voorwaarden Goederenhubs Nederland

Goederen-Hubs-logo

Artikel 1 Definities
1.1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan: de opdrachtgever bij de overeenkomst van opdracht
(hierna de Overeenkomst) tussen Opdrachtgevers en Goederenhubs Nederland.
1.2. Onder Overeenkomst wordt verstaan: de overeenkomst van opdracht op basis waarvan
Goederenhubs Nederland nader in deze Overeenkomst aangeduide diensten verleent.
1.3. Onder Opdrachtsom wordt verstaan de door de Opdrachtgever aan Goederenhubs Nederland
verschuldigde, al dan niet periodieke, tegenprestatie voor de overeengekomen diensten
voortvloeiende uit de Overeenkomst.
1.4. Onder Opslag wordt verstaan: bewaring van roerende zaken ten behoeve van Opdrachtgever,
welke roerende zaken door de leveranciers van de Opdrachtgever op een Goederenhub van
Goederenhubs Nederland worden afgeleverd en door de Goederenhub in ontvangst worden
genomen. Opgeslagen zaken worden per door levereenheid gerangschikt;
1.5. Onder Overslag wordt verstaan: het doorleveren van roerende zaken die, gelijk omschreven in
1.4, op een Goederenhub van Goederenhubs Nederland in ontvangst worden genomen, binnen
2 werkdagen aan de Opdrachtgever of aan door Opdrachtgever nader aan te duiden derden;
1.6. Onder Value Added Logistics wordt verstaan: logistieke werkzaamheden ter plaatse in een
Goederenhub van Goederenhubs Nederland, voor zover deze werkzaamheden meer omvatten
dan Opslag en Overslag, afhankelijk van de specifieke inhoud van de Overeenkomst.
1.7. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die Goederenhubs Nederland niet heeft
kunnen vermijden en waarvan Goederenhubs Nederland de gevolgen niet heeft kunnen
verhinderen. Voorbeelden van overmacht zijn: stakingen, gewijzigde wet- en regelgeving,
natuurgeweld, overheidsmaatregelen, ongevallen, brand en inbraak.


Artikel 2 Identiteit van de onderneming
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van Goederenhubs Nederland Nederland B.V., h/o
Goederenhubs Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossier 09175952,
kantoorhoudend te Maastricht aan de Kotterweg 12 (6222 NR).


Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Goederenhubs
Nederland en Opdrachtgevers.
3.2. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt van de hand gewezen.
3.3. In aanvulling op deze algemene voorwaarden, zijn de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC
2002) van toepassing.


Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst
4.1. Een Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke ondertekening door de Opdrachtgever van de
Overeenkomst, of na schriftelijke bevestiging door Goederenhubs Nederland van de gemaakte
afspraken met een Opdrachtgever over de door de betreffende Opdrachtgever gewenste
diensten.
4.2. Eventuele wijzigingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn
vastgelegd.


Artikel 5 Prijzen
5.1. De door Goederenhubs Nederland gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders
overeengekomen.
5.2. De prijzen van ongewijzigde diensten kunnen door Goederenhubs Nederland 1 maal per jaar,
per 1 januari, worden geïndexeerd. De maximale indexering bedraagt de jaarlijkse Panteia/NEA
index, zoals deze wordt gepubliceerd.
5.3. Goederenhubs Nederland is gerechtigd om onvoorziene prijsstijgingen in externe kosten aan de
Opdrachtgever door te berekenen. Voorbeeld van dergelijke onvoorziene prijsstijgingen zijn
gewijzigde wisselkoersen en van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.
5.4. Jaarlijks wordt de Opdrachtgever voor 1 januari van het volgend jaar geïnformeerd over de
tarieven voor het komende jaar.


Artikel 6 Betaling
6.1. Betaling van de Opdrachtsom dient zonder aftrek van enige korting te geschieden binnen de
betaaltermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum.
6.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de betaling van de Opdrachtsom op te schorten en/of
te verrekenen met enige vermeende tegenvordering.
6.3. Indien tijdige en integrale betaling uitblijft, is de Opdrachtgever, zonder dat voorafgaande
ingebrekestelling vereist is, een cumulatieve rente verschuldigd van 1,25% per maand, dan wel
de wettelijke rente indien deze hoger is, over de Opdrachtsom, vanaf de vervaldatum tot aan de
dag der algehele voldoening.
6.4. Indien tijdige en integrale betaling uitblijft, is de Opdrachtgever naast de rente genoemd in
artikel 5.3 verplicht alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van
rechtsbijstand, naast de geliquideerde proceskosten, te vergoeden. Deze kosten worden
gefixeerd op 15% van de Opdrachtsom met een minimum van € 1.000,00.


Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Indien sprake is van een gebrek in de prestatie van Goederenhubs Nederland, is de
Opdrachtgever gehouden binnen 5 werkdagen nadat de Opdrachtgever met het gebrek bekend
was, of redelijkerwijs had moeten zijn, een gespecificeerde klacht terzake schriftelijk bij
Goederenhubs in te dienen. Bij gebreke daarvan kan de Opdrachtgever geen beroep meer doen
op een gebrek in de prestatie, tenzij sprake is van opzet van Goederenhubs.
7.2. Goederenhubs Nederland aanvaardt aansprakelijkheid als vervoerder voor schade of verlies van
aan hem toevertrouwde zaken, ontstaan tijdens de vervoerstrajecten. Hierbij zijn de
contractueel vastgelegd vervoerscondities van toepassing.
7.3. Schade aan zaken anders dan tijdens vervoer: Goederenhubs Nederland is aansprakelijk voor
schade aan of verlies van de hem toevertrouwde zaken vanaf de inontvangstneming daarvan tot
aan de aflevering tenzij hij overmacht als bedoeld in artikel 1.7 bewijst, en met inachtneming
van de navolgende beperkingen en limieten, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
7.4. Gevolgschade: Goederenhubs Nederland is slechts aansprakelijk voor schade aan of verlies van
de hem toevertrouwde zaken en derhalve niet voor immateriële schade, gederfde winst,
gevolgschade, hoe ook ontstaan, daaronder tevens begrepen schade door vertraging en schade
veroorzaakt door adviezen van Goederenhubs Nederland.
7.5. Opslag in open lucht: Goederenhubs Nederland is niet aansprakelijk voor schade aan zaken,
voor zover die schade het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan opslag, in opdracht
van de opdrachtgever, in de open lucht.
7.6. Aansprakelijkheidslimiet: Goederenhubs Nederland is, behoudens opzet of grove schuld van
henzelf, in geen geval verdergaand aansprakelijk dan ten belope van euro 3,50 per kilogram
beschadigd of verloren gegaan gewicht, met een maximum van euro 110.000 per gebeurtenis of
reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
7.7. Voorraadverschillen: Eventuele voorraadverschillen dienen te blijken uit de voorraadopname,
welke tenminste eenmaal per kalenderjaar, na afloop daarvan, dan wel op het moment waarop
de overeenkomst eindigt, dient plaats te vinden. Eventuele tekorten en eventuele overschotten
worden daarbij tegen elkaar weggeboekt. Ingeval van voorraadverschillen kan er slechts dan
sprake zijn van enige aansprakelijkheid van Goederenhubs Nederland daarvoor indien de
tekorten (manco’s) eventuele overschotten overtreffen in een aantal stuks, kilogrammen of
liters, dat groter is dan één procent van het aantal dat op jaarbasis betreffende die zaken
onderwerp is van de overeenkomst.


Artikel 8 Overmacht
8.1. Gedurende overmacht worden de verplichtingen van Goederenhubs Nederland opgeschort.


Artikel 9 Einde Overeenkomst
9.1. Goederenhubs Nederland heeft het recht de Overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op
te schorten, indien:
a. De Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van één of meer verbintenissen
voortvloeiende uit de Overeenkomst en te dien aanzien in verzuim verkeert;
b. De Opdrachtgever in staat van – voorlopige- surséance van betaling, dan wel
faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek om in aanmerking te komen voor de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van de Opdrachtgever is ingediend
en/of toegewezen;
c. Ten laste van de Opdrachtgever executoriaal beslag is gelegd;
d. Een tot ontbinding en/of liquidatie van de Opdrachtgever strekkend besluit is tot stand
gekomen;
e. De Opdrachtgever is overleden of onder curatele is gesteld.
9.2. De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel
of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de Overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten,
indien:
a. Goederenhubs Nederland stelselmatig tekort schiet in het leveren van voldoende
betrouwbaarheid in de overeengekomen dienstverlening.
b. Bij herhaling goederen beschadigd worden tijdens overslag en behandeling van deze
goederen bij een of meer van de Goederenhubs in Nederland.

Artikel 10 Retentierecht en pandrecht
10.1. In alle gevallen, ongeacht van welke dienstverlening sprake is, heeft Goederenhubs Nederland
op alle zaken, geldsommen en/of documenten die zij onder zich houdt een retentierecht jegens
eenieder die afgifte van die zaken en/of documenten verlangt. Jegens derden geldt dit
retentierecht slechts voor zover Goederenhubs Nederland geen reden had te twijfelen aan de
bevoegdheid van de persoon die de zaken en/of documenten ter Opslag/Overslag heeft
aangeboden.
10.2. Goederenhubs Nederland kan haar retentierecht ook uitoefenen voor hetgeen door de
Opdrachtgever nog verschuldigd is uit hoofde van eerdere of andere overeenkomsten.
10.3. Alle zaken, geldsommen en/of documenten strekken voorts tot onderpand ten behoeve van
Goederenhubs Nederland voor alle vorderingen op de Opdrachtgever.


Artikel 11 Levering goederen via de Goederenhubs
11.1. De Opdrachtgever is bevoegd om de adressen van Goederenhubs aan te duiden als plaats van
bestemming. De plaats van levering is de eindontvanger van Opdrachtgever.
11.2. De Opdrachtgever zal Goederenhubs Nederland in kennis te stellen van geplaatste bestellingen
en verwachte leveringsdata, zodat de Goederenhubs in staat worden gesteld om zich op die
bestellingen logistiek voor te bereiden. De Opdrachtgever dient alle mededelingen,
bevestigingen, updates etc. die betrekking hebben op de leveringen die aan het adres van de
Goederenhubs dienen te geschieden te communiceren via het MixMove platform.
11.3. Op het moment van aflevering aan het adres van de Goederenhubs verplichten de
Goederenhubs zich om de geleverde goederen conform de omschrijving op de vrachtbrief te
controleren. De Goederenhubs controleren op uitwendige schade van de buitenste
verpakkingslaag. Alvorens goederen, die uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn, in ontvangst te
nemen, vragen de Goederenhubs instructies aan de Opdrachtgever. Indien de instructies niet, of
niet tijdig verkregen kunnen worden maken de Goederenhubs een aantekening van schade of
manco’s op de vrachtbrief van de vervoerder. De Goederenhubs controleren niet de inhoud van
de verpakking.


Artikel 12 Opslag/Overslag/Value Added Logistics
12.1. Dit artikel is, in aanvulling op de voorgaande artikelen, van toepassing indien en voor zover de
Overeenkomst mede behelst de verplichting van Goederenhubs Nederland om zaken voor en
ten behoeve van de Opdrachtgever in ontvangst te nemen, in opslag te houden, en/of door te
leveren (overslag), en/of nader in de Overeenkomst omschreven Value Added Logistics.
12.2. De Opdrachtgeveris verplicht om Goederenhubs Nederland tijdig alle informatie aan te leveren
omtrent de zaken en eventueel de behandeling daarvan (ver-/ompakking, labeling etc.) die voor
Goederenhubs Nederland van belang is en/of waarvan de Opdrachtgever in redelijkheid kan of
moet weten dat die voor Goederenhubs Nederland van belang is. Voorts zal de Opdrachtgever
zo veel mogelijk alle zaken en/of partijen van zaken aan Goederenhubs Nederland duidelijk
aangeven en specificeren naar aantal, gewicht, colli, kleur- en typeaanduiding. Ook dient hij
duidelijk aan te geven, of deze zaken en/of partijen van zaken bestemd zijn voor opslag, voor
overslag, dan wel Value Added Logistics.
12.3. Alle vrachtkosten, belastingen, heffingen, boeten en dergelijke, verband houdend met de zaken,
die bij inontvangstneming of achteraf moeten worden betaald, zijn voor rekening van de
Opdrachtgever en moeten door de Opdrachtgever op eerste verzoek van Goederenhubs
Nederland worden betaald.
12.4. De Opdrachtgever is verplicht om Goederenhubs Nederland van te voren op de hoogte te
stellen indien de Opdrachtgever zaken onder rembours wil laten leveren. In dat geval zal de
Opdrachtgever vooraf aan Goederenhubs Nederland een voorschot betalen dat voldoende is om
het rembours uit te betalen. Indien Goederenhubs Nederland niet uiterlijk op het moment dat
de rembours moet worden betaald aan de leverancier een voldoende voorschot heeft betaald
aan Goederenhubs Nederland, zal Goederenhubs Nederland de betreffende zaken niet in
ontvangst nemen. De leverancier wordt alsdan doorverwezen naar de Opdrachtgever. Eén en
ander laat de verschuldigdheid van de opdrachtsom aan Goederenhubs Nederland overigens
onverlet.
12.5. Indien de Opdrachtgever aan klanten onder rembours laat leveren, zal Goederenhubs Nederland
voor en namens de Opdrachtgever de betreffende geldsommen in bewaring nemen en aan de
Opdrachtgever afdragen.
12.6. Goederenhubs Nederland is niet verantwoordelijk voor de verzekering van de door
Opdrachtgever in opslag gehouden zaken. Opdrachtgever dient bij de eigen verzekeraar een
tweede risico adres op te geven.


Artikel 13 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
13.1. De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
13.2. De bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van
geschillen voortvloeiende uit en/of samenhangend met de Overeenkomst.
Artikel 14 Conversie
14.1. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig, vernietigbaar dan wel anderszins
onverbindend mocht blijken, dan laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en
zullen partijen de nietige, vernietigbare dan wel anderszins onverbindende bepaling vervangen
door geldige, die zoveel mogelijk beantwoorden aan de nietige, vernietigbare dan wel
anderszins onverbindende bepalingen.

Translate »